Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti pre nákup v internetovom obchode www.detske-veci.sk a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej len „zmluvné strany“).

2. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ v zmysle § 52 odst. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníku  v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, Občianskym zákonníkom, zákonom NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri distančných zmluvách“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky  zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 

Základné pojmy

1. Predávajúci je PhDr. Monika Ranincová, so sídlom Pod tehelňou 466/10, 911 05  Zamarovce, Slovenská republika, IČO: 41 887 832, zapísaný v Živnostenskom  registri vedenom Okresným úradom so sídlom v Trenčíne, pod číslom 350-22073. Adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, je nasledovná  Pod tehelňou 466/10, 911 05  Zamarovce.

2. Kupujúci je zákazník internetovej stránky elektronického obchodu www.detske-veci.sk.

3. Spotrebiteľ je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

4. Podnikateľ je kupujúci, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami. Podnikateľ sa riadi týmito obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

 

Článok 1 Kúpna zmluva

1. Tovar ponúkaný v internetovom obchode www.detske-veci.sk je možné objednať prostredníctvom objednávkového formuláru e-shopu alebo e-mailom na adrese info@detske-veci.sk. Podmienkou platnosti elektronickej objedávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. 

2. Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").

3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Zobrazené ceny za tovar v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané vrátane dani z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné údaje.

5. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 kalendárnych dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet ním určený, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú inak.

6. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 kalendárnych dní prevodom na ním určený bankový účet, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu prevodom na bankový účet ním určený, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

8. V prípade zmeny objednávky je takto zmenená objednávka záväzná pre obe zmluvné strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky externému prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho.

9. Okamihom uzavretia kúpnej zmluvy je kúpna zmluva pre zmluvné strany záväzná.

10. Predávajúci si vyhradzuje právo neuzatvoriť kúpnu zmluvu v týchto prípadoch:

a) tovar nie je na sklade – v prípade, že tovar objednaný kupujúcim už nie je na sklade, predávajúci navrhne alternatívne riešenie formou dodania iného tovaru kupujúcemu. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí so zmenou objednávky, je objednávka automaticky zrušená.

b) falošná objednávka – ako falošná je označená objednávka v prípade, že obsahuje nezmyselné údaje (ak nie je možné doručiť), adresát o nej nevie (napr. žart, ...) alebo s ňou nesúhlasí (v prípade overovania objednávky). V takomto prípade sa predávajúci pokúsi spojiť e-mailom či telefónom s kupujúcim a vyjasniť vzniknutú situáciu.

c) v prípade, že sa i napriek vynaloženiu všetkej odbornej starostlivosti predajcom dostane na stránky e-shopu nesprávna cena, najmä čo sa týka zjavne chybnej ceny, napr. „0“ EUR alebo „1“ EUR a pod., ktorá je výrazne odlišná od všeobecnej známej, prijateľnej alebo odhadovanej ceny za tovar, alebo ktorá sa objavila z dôvodu systémovej chyby, predávajúci nie je povinný dodať tento tovar za chybne uvedenú cenu, ale môže ponúknuť jeho dodanie za správnu cenu, pričom pri jej poznaní môže kupujúci od nákupu, resp. od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci nie je zodpovedný za cenové či iné chyby uvedené vyššie a vyhradzuje si právo na zrušenie objednávok založených na nedorozumení.

d) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

 

Článok 2: Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy pri zásielkovom obchode - spotrebiteľ môže  odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Toto zákonom stanovené oprávnenie však nemôže chápať spotrebiteľ ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie možné (napr. v medziobdobí bol tovar poškodený či zničený), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci v takomto prípade spotrebiteľovi vracia len takto zníženú kúpnu cenu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, môže predávajúci kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, znížiť o svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

2. Formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť TU

3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade dodania tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze. V prípade potravín, či ďalšieho tovaru osobnej spotreby vrátane tovaru drogistického, ide o tovar, u ktorého by mohlo dôjsť pri porušení obalu ku kontaminácii a k porušeniu hygienickej nezávadnosti a teda nie je možné od zmluvy odstúpiť.

4. Postup pri odstúpení od zmluvy je taký, že spotrebiteľ zašle písomne na korešpondenčnú adresu (prípadne na e-mail) predávajúceho jednoznačné vyhlásenie, že odstupuje od zmluvy, v ktorom musí uviesť údaje o predávajúcom (viď vyššie), údaje o spotrebiteľovi, číslo objednávky, dátum nákupu a adresu alebo číslo svojho bankového účtu, na ktorý mu bude vrátená platba za tovar. Spotrebiteľ musí odstúpenie od zmluvy datovať a podpísať. Po odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru, budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 kalendárnych  dní odo dňa, keď nám bude doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, avšak nie pred vrátením tovaru. Vrátenie platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe za tovar, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby. Tato čiastka bude vrátená bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Zároveň s odstúpením od zmluvy spotrebiteľ zašle vrátený tovar na adresu "Monika Ranincová-detske-veci, Pod Tehelňou 466/10, 911 05  Zamarovce" a to poisteným balíkom, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na hore uvedenú adresu. Ak dodaný tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša v plnom rozsahu spotrebiteľ. Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený a kompletný vrátane všetkého príslušenstva. Zákazník je povinný tovar pri preprave zabezpečiť proti poškodeniu (najvhodnejšie je použitie pôvodného, originálneho obalu). Pokiaľ bude tovar javiť známky akéhokoľvek použitia, bude tento tovar vrátený späť na adresu kupujúceho a na jeho náklady. Tovar má byť predávajúcemu vrátený úplný, nepoškodený, čistý, s pôvodnou visačkou, čiarovým kódom a ďalšími dokladmi vzťahujúcich sa k tovaru (ako napr. záručný list, návody, kópia dokladu o nákupe, apod.), bez ktorých nie sme schopní tovar identifikovať a predlžuje sa doba spracovania alebo nie je možné tovar dať opäť do predaja, v stave a hodnote v akom bol kupujúcim prevzatý. V prípade, že bude hodnota tovaru znížená v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné k jeho vyskúšaniu, zodpovedá za také zníženie hodnoty tovaru zákazník, a vrátená čiastka bude zodpovedajúcim spôsobom znížená. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť, že v lehote pre odstúpenie nie je možné tovar bežným spôsobom používať, ale len ho vyskúšať obdobným spôsobom, ako by mohlo byť vyskúšané v kamennom obchode (t. j. v prípade oblečenia to znamená vyskúšať si, ako tovar zákazníkovi sedí a nie ho po dobu 14 kalendárnych dní bežne nosiť, prať a pod.). V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, v dôsledku čoho nedôjde k preukázateľnému doručeniu odstúpenia od zmluvy v uvedenom termíne (napr. iba zaslanie vráteného tovaru bez prejavu vôle o odstúpení od zmluvy alebo iba doručenie písomného odstúpenia bez vrátenia tovaru) nebude akceptované odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady predávajúceho naspäť. 

5. Predávajúci môže odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

a) objednané plnenie sa stane nemožným, alebo objednaný tovar sa už nevyrába, alebo sa nedodáva na trh dostupný predávajúcemu, alebo je dlhodobo nedostupný vinou nie na strane predávajúceho (ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami). Ak sa vyššie uvedená nemožnosť plnenia týka len časti objednaného plnenia, môže predávajúci zrušiť len tú časť objednávky 

b) ak dôjde k výraznej zmene kúpnej ceny, za ktorú kupujúci od dodávateľa tovar odoberá, ak táto zmena nebola predávajúcemu známa v čase potvrdenia objednávky. Predávajúci je povinný pred odstúpením od zmluvy o zmene ceny bezodkladne informovať kupujúceho a pokúsiť sa o dohodu. V prípade, že s kupujúcim nedôjde k dohode o novej cene, je oprávnený predávajúci od zmluvy odstúpiť.

6. Ak predávajúci nemôže splniť zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 kalendárnych dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci  nedohodnú na náhradnom plnení.

 

Článok 3: Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (záručný list, daňový doklad). 

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

Článok 4: Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. 

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

Článok 5: Dodacie a platobné podmienky

1. Čas doručenia tovaru sa môže líšiť v závislosti od skladovej dostupnosti tovaru, obvyklá dostupnosť tovaru spolu s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu ak tak nieje uvedené budeme vás kontaktovať do 48 hodín od potvrdenia objednávky o termíne dodania.

2. Ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

4. Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci sú udávané výrobcom.

5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „časový rozsah“).

6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

7. Kupujúcemu sa odporúča skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal ihneď, bezprostredne pri jeho doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.  V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar  s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru   u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. 

8. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v odseku 2 tohto článku týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 kalendárnych dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

9. Číslo bežného účtu pre bezhotovostnú platbu prevodom na účet: SK2909000000005158600519, peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa.

10. Cena poštovného je individuálna v závislosti od druhu objednávky a spôsobu platby.

 

Článok 6: Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

3. Platbu za objednaný tovar je možné realizovať viacerými spôsobmi, buď dobierkou s využitím kuriérskych služieb, alebo bankovým prevodom.

4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná v prospech  účtu predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6. V prípade nákupu nad 250,- € je potrebné objednávku uhradiť vopred bankovým prevodom.

7. Náklady spojené s montážou a vynášaním  tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

Článok 7: Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a následným prevzatím tovaru na mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Článok 8: Záverečné ustanovenia

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnený vykonávať dohľad Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj. Všetky spory, ktoré vzniknú z týchto obchodných podmienok v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne slovenské súdy. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Prípadné spory možno riešiť aj mimosúdnou cestou. Tieto obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.detske-veci.sk. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré ostávajú naďalej platné a účinné. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými  s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú obchodné podmienky platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.